சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கொலை உயிர்வதை , உயிரை உடம்பினின்று நீக்கல் .