சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கோட்டை மதிலரண் ; இஞ்சி ; காடு ; பூட்டின் ஓர் உறுப்பு ; வீட்டின் உள்ளிடம் ; இருபத்தொரு மரக்கால் கொண்ட ஓர் அளவை ; நெல்லை உள்ளே பெய்து கட்டிய நெற்கோட்டை ; ஒரு நிலவளவு ; வைக்கோற்போர் ; இலை , புளி முதலியவற்றின் கட்டு ; ஏராளம் ; பரிவேடம் .