சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கோதுதல் மூக்கால் இறகைக் குடைதல் ; மயிர்ச்சிக்கெடுத்தல் ; சிதறச் செய்தல் ; தோண்டுதல் ; துளைத்தல் .