சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கோயிற்காளை காண்க : கோயில்மாடு .