சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கோள் கொள்ளுகை , துணிவு ; மதிப்பு ; வலிமை ; அனுபவம் ; புறங்கூறுதல் ; பொய் ; இடையூறு ; தீமை ; கொலை ; பாம்பு ; நஞ்சு ; இராகு ; கோள் ; மேகம் ; ஒளி ; பரிவேடம் ; குலை ; இயற்கை ; காவட்டம்புல் ; கொழு ; முன்னிலைப் பன்மை விகுதி .