சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கோவை கோக்கை ; வரிசை ; ஒழுங்கு ; கோத்த மாலை , அணிவடம் ; ஏற்பாடு ; அகப்பொருட்கோவை ; கொடிவகை .