சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கௌசிகம் கூகை ; பட்டாடை ; ஒரு பண் வகை ; விளக்குத்துண்டு ; பாம்பு ; வியாழன் ; சோகி .