சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
கௌரி பார்வதி ; காளி ; எட்டு அல்லது பத்து ஆண்டுப் பெண் ; பொன்னிறம் ; கடுகு ; புளி நறளைச் செடி ; துளசி ; பூமி ; ஒரு பண்வகை .