சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சகடப்பொறி சக்கரவடிவான ஓர் எந்திரம் .