சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சகித்தல் பொறுத்தல் ; மன்னித்தல் .