சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சகுன்மம் கருணைக்கிழங்கு ; காட்டுக்கருணை .