சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சக்கரவாளக்கோட்டம் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் சுடுகாட்டுப் பகுதியில் உள்ள கோயில் .