சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சக்கியன் திறனுடையன் ; தோழன் .