சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சக்கையன் உடல்வலிமை இல்லாது படுத்திருப்பவன் .