சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சங்கடப் படுதல் வேதனையுறுதல் .