சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சங்கமுகம் ஆறு கடலுடன் கூடுமிடம் .