சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சங்கரம் கலவை ; சாதிக்கலப்பு ; நஞ்சு ; போர் .