சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சங்க இலக்கியம் சங்ககாலத்தில் தோன்றிய பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்தொகையும் .