சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சதகுப்பை ஒரு மருந்துப்பூண்டுவகை ; ஓமம் .