சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சத்துவம் உளதாந்தன்மை ; சாரம் ; இயல்பு ; வலிமை ; சத்துவகுணம் ; உயிரி ; ஒரு மெய்ப்பாட்டுவகை .