சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சந்தனக்கல் சந்தனம் உரைக்குங் கல் .