சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சந்தானம் மரபு , சந்ததி ; குருபரம்பரை ; தொடர்பு ; சிவாகமம் இருபத்தெட்டனுள் ஒன்று ; அம்பு எய்கை .