சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சந்தானலட்சுமி எண்வகை இலட்சுமி வடிவங்களுள் ஒன்று ; மக்கட்பேறு .