சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சந்திரன் திங்கள் ; குபேரன் ; இடைகலை நாடி .