சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சப்பட்டை தட்டை ; தட்டையானது ,உள்ளீடின்மை ; பதர் ; மடையன் ; கெட்டவன் ; சப்பை ; சிறகு .