சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சமையல் உணவு ஆக்குதல் ; ஆக்கிய உணவு .