சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சய அறுபதாண்டுக் கணக்கில் இருபத்தெட்டாம் ஆண்டு .