சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சரசம் இனிய குணம் ; பரிகாசம் ; காம விளையாட்டு ; மலிவு ; தேக்கமரம் ; வெண்ணெய் ; உண்மை ; இனிமை .