சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சரண் அடைக்கலம் ; பாதம் ; காண்க : அம்மையார்கூந்தல் .