சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சவாரி ஊர்தியேறிச் செல்லுதல் ; சுற்றுப் பயணம் ; ஊர்தி .