சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சவுக்கு குதிரைச்சாட்டை ; ஒரு மரவகை ; சதுரத்திண்ணைக் கொட்டகை .