சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சாக்கு வீண்காரணம் ; பொன் ; சட்டைப்பை கோணிப்பை .