சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சாடு மணிமுற்றாத சோளம் ; கையில் இடும் உறை ; வாக்குவன்மை ; புலவன் ; பெரிய கூடை ; வண்டி .