சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சாணி பசு முதலியவற்றின் சாணி ; புத்திநுட்பமுள்ளவன் .