சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சாதிசனம் இனத்தாரும் , உறவினரும் .