சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சானம் பெருங்காயம் ; சாதிலிங்கம் ; தியானம் ; அம்மி ; உரைகல் .