சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சாமர்த்தியம் திறமை ; பூப்படைதல் .