சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சார்பிலோர் முனிவர் ; பகைவர் .