சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிகிவாகனன் மயில்வாகனன் , முருகக்கடவுள் .