சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிக்குதல் சிக்குப்படுதல் ; இறுகுதல் ; அகப்பட்டுக்கொள்ளுதல் ; கிடைத்தல் ; இளைத்தல் .