சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிங்கங்கீறுதல் அக்கிநோய்க்குச் செம்மண்ணால் சிங்கவடிவம் எழுதுதல் ; கிட்டிப்புள்ளு விளையாட்டில் எண் குறித்தல் .