சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிசு குழந்தை ; நூக்கமரம் ; கருப்ப சிசு .