சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சித்தார்த்தி அறுபதாண்டுக் கணக்கில் ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு .