சிரியக்கிபழஞ்சலாகையச்சு
என்ற சொல் அகராதியில் இல்லை