சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிருங்கம் விலங்கின் கொம்பு ; கொடுமுடி ; சிருங்கவான் .