சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிறகு இறகு ; மீன்சிறகு ; படை முதலியவற்றின் உறுப்பு ; தெருவின் பக்கம் ; தெரு ; கிளை வாய்க்கால் ; பனையோலையிற் பாதி ; கதவு முதலியவற்றின் இலை .