சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிறுதனம் சிறுபிள்ளைத் தன்மை ; சிறுசேமிப்பு ; சொந்த நிதிகள் .