சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிற்பன் படைப்புத்தொழிலில் வல்லவனாகிய பிரமன் ; சிற்பத் தொழிலோன் .