சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிற்றின்பம் இம்மைக்குரிய இன்பம் , காமவின்பம் .