சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
சிலத்திற்கடுகு காண்க : சிலக்குணம் .